Nieuws

170 jaar Kerkelijk Zangkoor Sint Martinus

Geplaatst op 01-09-2023
Hits: 659


Het Kerkelijk Zangkoor Sint Martinus herdenkt in 2023 het 170-jarig bestaan.

De vraag doet zich voor: hebben wij hier te maken met het oudste kerkkoor in het Bisdom Roermond? Deze vraag is nog niet beantwoord. Het archief van het bisdom beschikt (nog) niet over een inventaris van oprichtingsdata of -jaren van de koren. In de eigen archieven zijn stukken aangetroffen, die getuigen van het bestaan van een kerkkoor in Linne in 1853. Dat betekent dus dat het koor in 2023 170 jaar bestaat. Het koor viert dit op bescheiden wijze in de weekenden van 30 september/1 oktober en 7 oktober/8 oktober a.s.

Linne is door Kerkelijk Zangkoor Sint Martinus tot in de verre omtrek bekend vanwege zijn gregoriaanse traditie. We kunnen hiervoor zelfs teruggaan tot in de eerste helft van de vorige eeuw. We spreken dan over het tijdvak van 1917 tot 1948. Pastoor Hermans was gedurende die periode 40 jaar pastoor in Linne. Onder leiding van Willem Seuren bouwde het koor een naam op in het toenmalige dekenaat Echt. In de dertiger jaren sprak men al over "een der beste koren uit het dekenaat". Naast het koor was er nog een jongenskoor met Jean Mestrom als dirigent. Dit jongenskoor luisterde iedere ochtend een H. Mis op met gregoriaanse zang. Jean Mestrom liet de kinderen voor de repetitie bij zich aan huis komen. Daar werd het nodige gezongen, maar volgens de overlevering ook het nodige plezier gemaakt. Met deze basis kon het koor jaren later zelfs landelijke bekendheid verwerven. Van 1957 tot aan zijn overlijden op 19 juli 2015 stond het koor onder leiding van Jac. Gisberts. Hij was in staat de bestaande basis verder uit te bouwen. Dat was ook de reden, dat het koor altijd gregoriaans is blijven zingen.

In veel parochies verloren de kerkelijke mannenkoren leden en gingen samen met de dameskoren in hun parochies. In weerwil daarvan telde het Linner koor echter in die tijd nog altijd zo'n 45 leden. Het was ook in die tijd, dat in veel parochies de Latijnse gezangen overboord werden gegooid. Juist omdat in veel parochies het gregoriaans nagenoeg uit de kerk verdween, werd het jubilerende koor met grote regelmaat gevraagd elders een mis met gregoriaanse zang op te luisteren. Daar bleef het niet bij. Er kwam belangstelling van lokale en landelijke omroepen. Zo werden er radio-opnames gemaakt door Omroep Limburg en de KRO. Door de KRO werd vijftienmaal een radiomis rechtstreeks vanuit Linne uitgezonden. Tweemaal werd meegewerkt aan een TV-Mis.

Omstreeks 1980/1990 kwam de belangstelling voor het gregoriaans weer enigszins terug. Her en der gingen kerkkoren deze gezangen weer in hun repertoire opnemen en met regelmaat in de Mis zingen. Helaas is het nu zo, dat het moeilijk is om de kerkkoren levend te houden en daarop is Linne geen uitzondering. Er wordt echter nog iedere week gerepeteerd onder leiding van dirigente Rita Voesten en een- of tweemaal per maand wordt in Linne de H. Mis opgeluisterd met de gregoriaanse gezangen van de betreffende zondag.

Jan van Erdewijk, secretaris-penningmeester van het Martinuskoor